1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Kvänum kök AB, org. nr 556202-3159, Box 8, 535 21 Kvänum, e-mail: info@kvanum.com, (”Kvänum kök”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då Kvänum kök tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, nyhetsbrev, serviceärenden och övrig kontakt med Kvänum kök, såsom besök på webbplats och butik.
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Kvänum kök AB är personuppgiftsansvarig för Kvänum köks behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Kvänum kök samlar in och behandlar personuppgifter om dig när vi ritar kök, när du genomför ett köp, prenumererar på vårt nyhetsbrev, besöker Kvänum köks webbplats eller ett event som Kvänum kök anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Kvänum kök. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Kvänum kök och för att Kvänum kök ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Kvänum kök
De personuppgifter Kvänum kök samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Kvänum köks webbplats
 • Uppgifter om dina köp

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Kvänum kök
Kvänum kök behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Kvänum kök dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Kvänum köks varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Kvänum kök baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. De grunderna beskrivs i det här avsnittet.
6.1 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
6.2 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Kvänum kök behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
6.3 I vissa fall kan Kvänum kök ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Kvänum kök kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Kvänum köks rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
7.2 Kvänum kök sparar uppgifter om kunder i 20 år efter det att kunden senast genomfört ett köp bland annat för att vi ska kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

8.1 Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Kvänum kök har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

10. Dina rättigheter

10.1 Kvänum kök ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
10.2 Kvänum kök kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
10.3 Du har rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats, om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

10.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
10.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
10.6 Om du inte vill att Kvänum kök behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@kvanum.com . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
10.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookiepolicy.

12. Kontaktinformation

12.1 Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Kvänum kök AB
Box 8
535 21 Kvänum


info@kvanum.com